ยินดีต้อนรับสู่บล็อกนายจักรกฤษ สำราญ คบ2 คอมพิวเตอร์ศึกษา หมู่ 2 ^_^

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Welcome to Myblog            ยินดีต้อนรับสู่บล็อกของนายจักรกฤษ  สำราญ นักศึกษาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา หวังว่าบล็อกนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ค้นคว้าเกี่ยวกับนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ 
          ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา  ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้  การสร้าง  การออกแบบ   การนำไปใช้  การประเมินผล  การปรับปรุงนวัตกรรม  สามารถเลือกใช้  ออกแบบ  สร้าง  ปรับปรุงนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  และเพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้ของผู้เรียน 
                                                                   

           เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหากิจกรรมในบทเรียนแล้วจะมีความสามารถหรือพฤติกรรมอังนี้
1.  อธิบายความหมาย ความสำคัญ หลักการ  และแนวคิดนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาได้
2.  อธิบายบทบาท คุณค่า ประเภท และประโยชน์ของนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาได้
3.  อธิบายความสัมพันธ์ของนวัตกรรม  เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
4.  บอกขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรม และเปรียบเทียบความแตกต่างกับเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน
5.  บอกความหมาย ขั้นตอนและกระบวนการของการเรียนรู้  การรับรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละวัยได้
6.  วิเคราะห์สาเหตุในการนำนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปัญหาทางการศึกษาได้
7.  ยกตัวอย่างนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้
8.  ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
9.  ปรับปรุงและเลือกใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมทางการศึกษากับการเรียนการสอนได้
10. ประเมินผลนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
11. ระบุและเสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
12. ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้
                                                                 
                                                
หน่วยการเรียนที่ 1  แนวคิด  ทฤษฎี  ความหมาย  ความสำคัญของนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษา
หน่วยการเรียนที่ 2  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
หน่วยการเรียนที่ 3  สื่อการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนที่ 4  วิธีระบบ
หน่วยการเรียนที่ 5  จิตวิทยาการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนที่ 6  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
หน่วยการเรียนที่ 7  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
หน่วยการเรียนที่ 8  หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
หน่วยการเรียนที่ 9  สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)
หน่วยการเรียนที่ 10 การเรียนการสอนแบบผสมผสาน
                       
                                                             


1. รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning) ระหว่าง การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ(Face-to-Face  or  Traditional  Classroom) กับ การเรียนการสอนบนออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก (Online Learning with Weblog)โดยใช้อัตราส่วน 39% - 79%
 2. เทคนิควิธีสอน
        2.1 การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
        2.2 การมอบหมายงาน  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
        2.3 การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น 
                - การซักถาม
                - การอภิปราย
                - การทำแบบฝึกหัด
                - การแสดงผลงาน

                                                             
        ความมีเหตุผล
        ความพอประมาณ                                                                        
        ภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี                                                     
        เงื่อนไขความรู้  :   รอบรู้    รอบคอบ   ระมัดระวัง
        เงื่อนไขคุณธรรม  :  ซื่อสัตย์   แบ่งปัน  

                                                                 
              
           ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญได้แก่  ความซื่อสัตย์  โดยแสดงออกอย่างบูรณาการอย่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน  เช่น 

    -  ความรับผิชอบและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
    -  มีความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนร่วมวิชาเอกเดียวกันและวิชาเอกอื่นๆ
    -  ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์
    -  ใฝ่ดี  ใฝ่รู้  สู้งาน
    -  มีความคิดสร้างสรรค์
    -  มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย
    -  สุภาพ  เสรีภาพ  อ่อนน้อม  และให้เกียรติผู้อื่น

                       
                1. ห้องสมุด
                2. อินเตอร์เน็ต
                3. เอกสารประกอบการสอน
                4. ตัวอย่างเว็บบล็อก
                5. สื่อของจริง  ของตัวอย่าง
                6. ชุมชนท้องถิ่น1. การวัดผล
                        1.1   การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน(คุณลักษณะที่พึงประสงค์)                   10 %
                        1.2   เอกสารรายงาน  การแสดงความคิดเห็นและการประเมิน (รายบุคคล)              10 %
                        1.3  เว็บบล็อก (รายบุคคล)                                                                                             20 % 
                        1.4  เว็บบล็อก (กลุ่ม)                                                                                                      20 %
                        1.5  การนำเสนอผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน                   20 %
                        1.6 สอบปลายภาค                                                                                                          20 %
      2. การประเมินผล
                               ระดับคะแนน                80 – 100                            ค่าระดับคะแนน                    A
                               ระดับคะแนน                75 – 79                               ค่าระดับคะแนน                    B+
                               ระดับคะแนน                70 – 74                               ค่าระดับคะแนน                    B
                               ระดับคะแนน                65 – 69                               ค่าระดับคะแนน                    C+
                               ระดับคะแนน                 60 – 64                              ค่าระดับคะแนน                    C
                               ระดับคะแนน                 55 – 59                              ค่าระดับคะแนน                    D+
                               ระดับคะแนน                 50 – 54                              ค่าระดับคะแนน                    D
                               ระดับคะแนน                 0 – 49                                 ค่าระดับคะแนน                    E