ยินดีต้อนรับสู่บล็อกนายจักรกฤษ สำราญ คบ2 คอมพิวเตอร์ศึกษา หมู่ 2 ^_^

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Welcome to Myblog            ยินดีต้อนรับสู่บล็อกของนายจักรกฤษ  สำราญ นักศึกษาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา หวังว่าบล็อกนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ค้นคว้าเกี่ยวกับนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ 
          ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา  ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้  การสร้าง  การออกแบบ   การนำไปใช้  การประเมินผล  การปรับปรุงนวัตกรรม  สามารถเลือกใช้  ออกแบบ  สร้าง  ปรับปรุงนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  และเพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้ของผู้เรียน 
                                                                   

           เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหากิจกรรมในบทเรียนแล้วจะมีความสามารถหรือพฤติกรรมอังนี้
1.  อธิบายความหมาย ความสำคัญ หลักการ  และแนวคิดนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาได้
2.  อธิบายบทบาท คุณค่า ประเภท และประโยชน์ของนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาได้
3.  อธิบายความสัมพันธ์ของนวัตกรรม  เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
4.  บอกขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรม และเปรียบเทียบความแตกต่างกับเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน
5.  บอกความหมาย ขั้นตอนและกระบวนการของการเรียนรู้  การรับรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละวัยได้
6.  วิเคราะห์สาเหตุในการนำนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปัญหาทางการศึกษาได้
7.  ยกตัวอย่างนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้
8.  ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
9.  ปรับปรุงและเลือกใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมทางการศึกษากับการเรียนการสอนได้
10. ประเมินผลนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
11. ระบุและเสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
12. ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้
                                                                 
                                                
หน่วยการเรียนที่ 1  แนวคิด  ทฤษฎี  ความหมาย  ความสำคัญของนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษา
หน่วยการเรียนที่ 2  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
หน่วยการเรียนที่ 3  สื่อการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนที่ 4  วิธีระบบ
หน่วยการเรียนที่ 5  จิตวิทยาการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนที่ 6  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
หน่วยการเรียนที่ 7  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
หน่วยการเรียนที่ 8  หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
หน่วยการเรียนที่ 9  สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)
หน่วยการเรียนที่ 10 การเรียนการสอนแบบผสมผสาน
                       
                                                             


1. รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning) ระหว่าง การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ(Face-to-Face  or  Traditional  Classroom) กับ การเรียนการสอนบนออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก (Online Learning with Weblog)โดยใช้อัตราส่วน 39% - 79%
 2. เทคนิควิธีสอน
        2.1 การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
        2.2 การมอบหมายงาน  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
        2.3 การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น 
                - การซักถาม
                - การอภิปราย
                - การทำแบบฝึกหัด
                - การแสดงผลงาน

                                                             
        ความมีเหตุผล
        ความพอประมาณ                                                                        
        ภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี                                                     
        เงื่อนไขความรู้  :   รอบรู้    รอบคอบ   ระมัดระวัง
        เงื่อนไขคุณธรรม  :  ซื่อสัตย์   แบ่งปัน  

                                                                 
              
           ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญได้แก่  ความซื่อสัตย์  โดยแสดงออกอย่างบูรณาการอย่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน  เช่น 

    -  ความรับผิชอบและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
    -  มีความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนร่วมวิชาเอกเดียวกันและวิชาเอกอื่นๆ
    -  ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์
    -  ใฝ่ดี  ใฝ่รู้  สู้งาน
    -  มีความคิดสร้างสรรค์
    -  มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย
    -  สุภาพ  เสรีภาพ  อ่อนน้อม  และให้เกียรติผู้อื่น

                       
                1. ห้องสมุด
                2. อินเตอร์เน็ต
                3. เอกสารประกอบการสอน
                4. ตัวอย่างเว็บบล็อก
                5. สื่อของจริง  ของตัวอย่าง
                6. ชุมชนท้องถิ่น1. การวัดผล
                        1.1   การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน(คุณลักษณะที่พึงประสงค์)                   10 %
                        1.2   เอกสารรายงาน  การแสดงความคิดเห็นและการประเมิน (รายบุคคล)              10 %
                        1.3  เว็บบล็อก (รายบุคคล)                                                                                             20 % 
                        1.4  เว็บบล็อก (กลุ่ม)                                                                                                      20 %
                        1.5  การนำเสนอผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน                   20 %
                        1.6 สอบปลายภาค                                                                                                          20 %
      2. การประเมินผล
                               ระดับคะแนน                80 – 100                            ค่าระดับคะแนน                    A
                               ระดับคะแนน                75 – 79                               ค่าระดับคะแนน                    B+
                               ระดับคะแนน                70 – 74                               ค่าระดับคะแนน                    B
                               ระดับคะแนน                65 – 69                               ค่าระดับคะแนน                    C+
                               ระดับคะแนน                 60 – 64                              ค่าระดับคะแนน                    C
                               ระดับคะแนน                 55 – 59                              ค่าระดับคะแนน                    D+
                               ระดับคะแนน                 50 – 54                              ค่าระดับคะแนน                    D
                               ระดับคะแนน                 0 – 49                                 ค่าระดับคะแนน                    E28 ความคิดเห็น:

 1. หัวบล๊อคออกแบบมาได้สวยครับมีการจัดวางที่ดี ส่วนเรื่องเนื้อหา แบล็คกาวควรเป็นสีเดียวครับ
  สีสันของตัวหนังสือไม่ดึงดูดให้ผู้เข้าเว็บ อ่านครับ

  ตอบลบ
 2. เริ่มที่หัวบล็อกเลยนะเราว่าน่าจะเปลี่ยนตัวหนังสือและกลืนพื้นหลังนะน่าจะให้เด่นกว่านี้นะเพื่อน ส่วนการจัดเรียงของส่วนบทความนั้นดูเรียบร้อยและดูสบายตามาก แต่ไม่มีที่น่าดึงดูดผู้ชมที่เข้ามารับชมบล็อกสีจืดไปนะน่าจะปรับเปลี่ยน

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. รับทราบครับท่านรองหัวหน้า

   ลบ
 3. แร๊งโก็จ๋าาา หัวบล๊อกสวยน่ารักดีจ้าาา เมนูด้านซ้ายกว่า ลงตัวแล้วนะ เรื่องสีสันก็น่ารักสดใสดีนะ ขอความทักทายก็น่ารักมากๆ ตัดต่อได้ชิวๆ ดีนะ เราก็ไม่มีอะไรมากสำหรับคำแนะนะ แต่อย่างให้แก้ไขตรง ข้อความ popup หรือข้อความต้อนรับ มันขึ้นเป็นภาษาอะไรไม่รู้ อ่านไม่ออก อย่างแรกคือเปลี่ยน(แก้ไข) กับสองคือ ลบออกนะ สู้ๆ จ้าา เพื่อนรัก :')

  ตอบลบ
 4. หัวบล็อกออกแบบได้สวยคะ เนื้อหามีสีสันดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่าดีดูแล้วไม่เบื่อ องค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์คะ แต่ก็ขอให้มีการอัฟเดทต่อไปนะคะ

  ตอบลบ
 5. หัวบล็อกสวยค่ะ เนื้อหาก็มีสีสันที่ดูแล้วสบายตาค่ะ โดยรวมสวยค่ะ

  ตอบลบ
 6. บล็อกโดยรวมสวยค่ะ สีสันสดใสดีค่ะ ตกแต่งได้สวยงามค่ะ

  ตอบลบ
 7. สวัสดีครับผู้ใหญ่ บล็อกนี่ ทำได้ดีมากครับ ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดการออกแบบโดยรวม หรือการจัดวางอัตตราหน้าบล็อกที่ลงตัว // เริ่มจากหัวของบล็อกมีการออกแบบได้ดีมากครับ ทั้งเรื่องการเลือกใช้ฟอร์นตัวหนังสือ การจัดวางตำแหน่งของตัวหนังสือ กับตัวรูปภาพประกอบได้ดีครับ การเลือกสีที่ใช้ในการทำหัวบล็อกก็ลงตัวครับ ดูแล้ว ดึงดูดความสนใจเป้นอย่างมากครับ เปิดมาเห็นแล้วดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดีครับ // เรื่องข้อความ การใส่สีตัวอักษร ที่อ่านแล้วดูสบายตา ทำให้น่าอ่านยิ่งขึ้นครับ ส่วนลูกเล่นก็น่ารักสดใส // เนื้อหารอบข้างวีดีโอที่น่าดูน่าชมเป็นอย่างยิ่ง หรือจะเป็นข้อความ สาระความรู้ น่าเรียนรู้ น่าสนใจ อีกทั้งลิงค์ต่างๆดูน่าสนใจมากครับ ดูเพลินไม่ค่อยเบื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้มาเยี่ยมชม สามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์ ได้เป็นอย่างดีครับ // เรื่องเนื้อหาเท่าที่ได้อ่านดูแล้ว ถือว่าจัดเรียบเรียงเนื้อหาได้ดีครับ ไม่น้อยไม่มากเกินไป อ่านแล้วตรงตามหัวข้อหรือตรงตามหน่วยการเรียนรู้ที่มี เข้าใจง่าย และเนื้อหาครอบคุมดีครับ // โดยรวมแล้วถือว่าดีมากครับ... :)

  ตอบลบ
 8. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 9. หัวบล็อกออกแบบสวย น่าสนใจมาก เนื้อหาสีสันสวยงามดูน่าสนใจ อ่านง่าย ลิงค์ด้านข้างดูมีสาระมาก ใช้เป็นความรู้ได้ดี พื้นหลังสวย โดยรวมแล้วสวยงาม ดูสบายตาดี

  ตอบลบ
 10. สวัสดีคะ :") หัวบล็อกลงตัวมากเลยค่ะ มองแล้วสบายตาดี ส่วนเนื้อหาอ่านแล้วเข้าใจง่าย วีดีโอประกอบภาพน่าสนใจด่ะ แต่ถ้าให้ดี ความกว้างของบล็อกออกอีกสักนิดนึงจะดีมากเลยค่ะ ตัวหนังสือใหญ่เห็นชัดดีค่ะ แต่เหมือนโดนบีบ รวม ๆ แล้วโอเคนะคะ

  ตอบลบ
 11. หัวบล็อกออกแบบได้สวยมาก ตัวหนังสือเด่น สีสันสดใส ส่วนของเนื้อหา ตัวหนังสือใหญ่ มีสีสัน แต่ด้านล่าง ตรงการวัดผล น่าจะจัดใหม่ ให้อยู่ในบรรทัดเดียวกัน ด้านข้างจัดแต่งได้สวยงาม โดยรวม สวยๆ น่าสนใจ

  ตอบลบ
 12. บล็อกดูเรียบง่าย แต่สวยดีจ้า สีเด่น อ่านแล้วสบายตา แต่เนื่อหายาวไปหน่อย โดยรวมแล้วดีมากจ๊ะ :)

  ตอบลบ
 13. เรื่มจากหัวบล็อกทำได้ดีมากออกแบบได้สวย เรื่องเนื้อหาเท่าที่ได้อ่านดูแล้ว ถือว่าจัดเรียบเรียงเนื้อหาได้ดีค่ะ เนื้อหาเหมาะสมพร้อมทั้งเข้าใจง่าย มี รูปภาพและVDO เยอะ โดยถือว่ามีความหลากหลายน่าสนใจ มากค่ะ

  ตอบลบ
 14. หัวบล็อกสวยดูแล้วก็จัดองค์ประกอบได้ดีคับ ส่วยเนื้อหาตัวหนังสือพอดี อ่านง่านสบายตา
  ทำให้เวลาอ่านไม่เเบื่อ ด้านข้างก็จัดได้ดี มีทั้งรูปและ วีดีโอ แต่มีรูปการ์ตูนเยอะไปหน่อยนะ
  มันจะทำให้เนื่อหาไม่เด็น โดยรวมดูดีแล้วคับ

  ตอบลบ
 15. สิ่งแรกที่เข้า บล๊อคมาแล้วเห็นเด่นชัดมาเลยคือ รายชื่อวิชา เด่นชัดมาก
  เป็น บล๊อคที่สวย สบายตา น่าสนใจมาก
  มีทั้งเนื้อหา และ สื่อ วิดีโอต่าง ๆ น่าสนใจมาก

  สรุป ทำผลงานออกมาได้ดีมาก ๆ เลย

  ตอบลบ
 16. ออกแบบบล็อกได้สวยครับ ตั้งแต่ส่วนหัวสวยมาก การจัดวางเนื้อหาเหมาะสมและดูดี สีตัวหนังสือและขนาดของตัวหนังสือทำออกมาได้ดีสามาถรอ่านได้ง่ายสบายตา และยังมีส่วนของ วีดีโอ และ ลิ้งอื่น ๆ ประกอบอีกด้วย
  นอกจากนี้ยังมีดนตรีประกอบทำให้น่าสนใจและเพลินเพลินไปกับการอ่านเนื้อหา :')

  ตอบลบ
 17. หัวบล็อกเรียบง่ายดีเข้ากับพื้นหลัง ดูแล้วสบายตามากเลย ตัวหนังสือพอดี เกือบเล็กไปนะ สีสันน่าอ่านดูแล้วสบายตา มีการเว้นวรรคพักสายตา เป็นช่วงๆ มีเนื้อหา วีดีโอที่น่าสนใจและเข้ากับเนื้อหาดี น่าสนใจ โดยรวมแล้วดีมาก

  ตอบลบ
 18. จ๊ะเอ๋ สวัสดีจ้า หัวบล๊อกนะ ดูดี สวยดี ตัวหนังสือเด่น ทำให้มองได้ชัด ส่วนสีพื้นหลังนะ สีดู สว่างมากไปนิดนึ่ง ทำให้แสบตา เวลาอ่านนานๆ ส่วนเนื้อหา ครบทุกประเด็น วิดีโอ เยอะมากแล้ว รูปภาพ ก็เยอะมากแล้ว เหมาะสมทุกอย่าง ไม่มีตรงไหนต้องแก้ไข

  ตอบลบ
 19. สวัสดีจ้า จากการที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกนี้แล้วรู้สึกว่าสะดุดตามาก เริ่มจากรูปหัวบล็อกแต่งได้สวยมากค่ะ สีสันสดใสน่ารักดีค่ะ ตัวหนังสืออ่านง่ายดี สีสันตัวหนังสือหรือพวกรูปภาพทำให้หน้าอ่านมาก องค์ประกอบข้างๆ ดูน่าสนใจมาก มีการสอดแทรกคลิปวีดีโอที่เกี่ยวกับเนื้อหาในส่วนของเทคโนโลยีใหม่ๆครบสมบูรณ์ดี เราสามารถนำเอาไปเป็นแบบอย่างในชีวิตประจำได้ กล่าวโดยราวแล้วทำออกมาได้ค่ะ

  ตอบลบ
 20. ดีจักรๆๆ ก่อนอื่นต้องขอชมเลยนะหัวบล๊อกและการออกแบบทำออกมาได้สวยมากครับ ขนาดสีสันตัวอักสอนก็อ่านง่ายสบายตา การจัดวางองค์ประกอบรอบข้างก็สวย เนื้อหา สื่อวีดีโอก็ตรงตามเนื้อหาดีครับ ทำได้น่าศึกษามากดูรวมๆแล้วสวยมากครับ

  ตอบลบ
 21. ก็ขอสวัสดีน่ะคับ จากการที่ได้ดูน่ะคับ หัวบล็อกออกเเบบได้สวยงามคับ ทำได้ไงอ่ะ ภาพรวมบล็อกดูเเล้วสะอาดดีน่ะคับ โล่งตาดีคับ ส่วนตัวอักษร การจัดหน้าน่ะคับ สวยงามมากน่ะคับ แถบทั้งสองข้างดูเเล้วสวยงามครบถ้วนดีคับผม จากกาที่ได้มาสำรวจบล็อกนี้น่ะคับ เอาไปเลยคับ 9.9 คับผม

  ตอบลบ
 22. หัวบล็อกสวยงามมากสีสันสดใสน่าสนใจเนื้อหาตัวหนังสือกำลังพอดีอ่านง่ายสีสันไม่ปวดตาเนื้อหาไม่มากไม่น้อยจนเกินไปข้อมูลประกอบด้วนข้าครบถ้วนสีพื้นหลังสีหวานดีน่ารักสดใสไม่ปวดตา

  ตอบลบ